Założenia programowe PO RP

Home  »  Założenia programowe PO RP

Założenia ideowe programu wyborczego Platformy Obywatelskiej

W zakresie rozwoju PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i ZMNIEJSZENIA BEZROBOCIA :

 • wprowadzenie procedury „przyśpieszonej ścieżki legislacyjnej” dla podmiotów inwestujących na terenie naszej gminy (od ręki);
 • utworzenie forum biznesowego, tworzącego platformę wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami inwestującymi na terenie miasta i prowadzącymi w naszym mieście działalność gospodarczą;
 • utworzenie brzeskiego inkubatora przedsiębiorczości;
 • uzbrojenie w Brzegu terenów inwestycyjnych, celem wprowadzenia aktywnego systemu przyciągania inwestorów.

W zakresie INWESTYCJI :

 • Rynek reprezentacyjnym centrum miasta. Przywrócenie ruchu na ulicy Reja (od ręki);
 • dialog społeczny i konsekwentna realizacja następujących celów : odbudowa brzeskiego basenu przy ul. Korfantego, rozbudowa krytej pływalni;
 • modernizacja i reaktywacja brzeskiego amfiteatru;
 • rozwój infrastruktury rowerowej oraz udogodnień dla rowerzystów w oparciu o wieloletni program działania w tym zakresie, a także powołanie Zespołu Rowerowego.

W zakresie POLITYKI PRORODZINNEJ, AKTYWIZACJI I OPIEKI NAD SENIORAMI :

 • rozbudowa żłobka miejskiego (od ręki);
 • wprowadzenie brzeskiej karty rodziny i seniora, zapewniającej zniżki dla rodzin z dziećmi i dziadków;
 • wprowadzenie systemu dopłat z budżetu gminy do niepublicznych żłobków i przedszkoli;
 • adaptacja budynku po byłym Gimnazjum Piastowskim na Centrum Aktywizacji i Opieki nad Seniorami oraz utworzenie Rady Seniorów reprezentującej interesy osób starszych.

W zakresie ZARZĄDZANIA :

 • przywrócenie normalnych godzin urzędowania Urzędu Stanu Cywilnego (od ręki);
 • odbudowanie dobrych relacji z sąsiednimi gminami, w tym w szczególności z Gminą Skarbimierz;
 • polityka dialogu i odejście od polityki pisania listów otwartych oraz nawiązanie dobrej współpracy z władzami województwa (od ręki);
 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego, w którym to mieszkańcy będą mogli decydować o tym, w jaki sposób wydawać środki publiczne;
 • zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla realizacji zadań infrastrukturalnych i społecznych w mieście;
 • zmiana funkcjonowania strefy płatnego parkowania –przewidująca likwidację opłaty parkingowej w soboty, oraz w dni powszednie po godz. 17:00 (od ręki);
 • utworzenie Brzeskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, jako powszechnie dostępnego miejsca dla ich aktywności i działań.

W zakresie SPORTU, REKREACJI i KULTURY:

 • gwarancja powrotu do świetnych tradycji i sukcesów brzeskiego sportu, w tym w szczególności w odniesieniu do: koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, oraz baseballu. Cel ten zamierzam zrealizować, poprzez aktywne finansowe i organizacyjne wspieranie klubów sportowych, właściwe wykorzystywanie istniejących obiektów, ich modernizację, a także budowę nowych oraz stworzenie systemu stypendialnego dla młodych sportowców;
 • budowa wielofunkcyjnych sal gimnastycznych w szkołach, w których jeszcze ich nie ma;
 • budowa skateparku oraz przyrządów do ćwiczeń siłowych- parkur, a także rozbudowa siłowni na świeżym powietrzu;
 • rewitalizację parków i stworzenie w nich przyjaznych i bezpiecznych placów zabaw, jako miejsc rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków;
 • zapewnienie większej liczby imprez i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców naszego miasta, szczególnie w okresie od wiosny do jesieni. Nie pozwolę, aby Amfiteatr i Brzeskie Centrum Kultury stały puste.